dede织梦文章页获取上一篇下一篇的链接地址


大家都知道织梦文章页上一篇、下一篇的标签分别是:

{dede:prenext get=’pre’/}  =  上一篇:某某文档 {dede:prenext get=’next’/} =  下一篇:某某文档

但是我们在做前台模板的时候,有时候不想直接输出这个效果,而且不符合个性化要求。

织梦却没有这样单独获取超链接的标签。更改后台PHP文件,无疑为以后升级带来麻烦,所以只有从标签中获得。

  输出效果 “/skills/2009/4.html”

  下一篇地址: 折叠HTML 代码 {dede:prenext get=’next’ runphp=”yes”}    preg_match_all(‘/<a.*?(?: |\\t|\\r|\\n)?href=[\'”]?(.+?)[\'”]?(?:(?: |\\t|\\r|\\n)+.*?)?>(.+?)<\/a.*?>/sim’, @me, $strResult, PREG_PATTERN_ORDER);    @me=$strResult[1][0];    {/dede:prenext}  

  上一篇地址: 折叠HTML 代码 {dede:prenext get=’pro’ runphp=”yes”}    preg_match_all(‘/<a.*?(?: |\\t|\\r|\\n)?href=[\'”]?(.+?)[\'”]?(?:(?: |\\t|\\r|\\n)+.*?)?>(.+?)<\/a.*?>/sim’, @me, $strResult, PREG_PATTERN_ORDER);    @me=$strResult[1][0];    {/dede:prenext}  

希望对大家有帮助,大家记得转载!