PHP变量

<?php
$string1=”spcn”;
$string2=$string1;
$string1=”zhuding”;
echo $string1;
// 局部变量         在函数内部定义的变量
// 全局变量 global  定义在所有函数以外的变量
// 静态变量 static  在函数调用结束,仍保留的变量值?> <?php
$example=”在….函数外”;       //声明全局变量
function example(){
 $example=”在….函数内”;   //声明局部变量
 echo “$example.<br>”;
}
example();       //调用函数
echo “$example”;  //输出全局变量
?>

发表评论